Page 4 - WOLUMAG-09-2020
P. 4

4   WOORD VAN DE BURGEMEESTER

    A CAUTIOUS START TO THE YEAR EEN VOORZICHTIGE START


    After a summer that I hope you have enjoyed, here we are  Na een zomer waarvan ik hoop dat u heeft kunnen genieten, bevinden
    at the start of the year: school, professional, sports, and  we ons op het moment waarop alles weer van start gaat: school, werk,
    cultural... To our great regret, these returns will have to  sport en cultuur... Tot onze grote spijt zullen al deze startschoten moeten
    take place in the uncertain and heavy atmosphere of the  worden afgevuurd binnen de onzekere en zware context van het Corona-
    Coronavirus and its many grey areas. Fortunately, the  virus. Gelukkig beginnen de lichten de neiging te hebben om op groen
    future is looking brighter, especially at home, in Woluwe- te springen, vooral bij ons thuis in Sint-Pieters-Woluwe, waar ons beleid
    Saint-Pierre, where our policy of extreme vigilance in the  van extreme waakzaamheid ten aanzien van deze pandemie vol onze-
    face of this pandemic full of uncertainties and questions  kerheden en vraagstukken, zijn vruchten heeft afgeworpen. Dus wees
    has led to improvements. So be careful, but with confi- voorzichtig, maar met vertrouwen en weerbaarheid. Een fijne start aan
    dence and resilience. Have a good start to the year! iedereen gewenst!

    At the start of the lockdown in mid-March, we hoped that  Aan het begin van de opsluiting midden maart koesterden we de hoop
    the virus might be quickly brought under control and that  dat het virus min of meer snel onder controle zou worden gebracht en
    our lives would then resume their normal course. As the  dat we ons normale leven weer zouden kunnen opnemen. Naarmate de
    weeks went by, with the spread of COVID-19, its novelty,  weken verstreken werd deze verwachte terugkeer naar normaliteit steeds
    and the unknowns it raises, this return to normal became  onwaarschijnlijker. COVID-19 bleef zich verspreiden en zorgde voor vele
    more and more unlikely. After 2 and a half months of  nieuwigheden en een groot onbekend terrein. Na aanvankelijk twee en
    lockdown and 3 and a half months of reopening, the virus  een halve maand in opsluiting te hebben geleefd gevolgd door drie en
    is still circulating. Its presence forces us to live differently:  een halve maand zonder opsluiting, circuleert het virus nog steeds. De
    with a mask, with limited social contact, and more restric- aanwezigheid ervan dwingt ons om anders te gaan leven: met een mas-
    ted outings and activities, etc. These measures are uncom- ker, met beperkt sociaal contact, met beperktere uitstappen en activi-
    fortable, but they have made it possible to avoid a second  teiten, enz. Het zijn ongemakkelijke maatregelen, maar ze konden een
    wave and another general lockdown.        tweede golf en een algemene heropsluiting verhinderen.

    This summer in Brussels, no cluster has been identified.  Deze zomer werden in Brussel geen clusters geïdentificeerd. In Sint-
    In Woluwe-Saint-Pierre, the number of infections per  Pieters-Woluwe werden er slechts 24 besmettingen per 100.000
    100,000 inhabitants was only 24 at the time of printing  inwoners vastgesteld op het moment dat deze editie werd afgerond.
    this edition. Statistically, our municipality is one of the  Statistisch gezien is onze gemeente een van de plekken in het Brus-
    least affected in the Brussels Region. The preventive  sels Gewest die het meest gespaard is gebleven. De preventieve
    measures taken very early by the municipal authorities  maatregelen die de gemeente vroegtijdig heeft genomen staan on-
    have played a role in this relative control of the spread  getwijfeld in verband met de relatieve controle op de verspreiding
    of the virus in our municipality: particularly compulsory  van het virus hier bij ons: de verplichte maskerdracht vanaf 11 mei in
    use of a mask in shopping districts and in markets since  commerciële wijken, met inbegrip van de markten, twee maanden alvo-
    May 11 (i.e. 2 months before the federal obligation), pre- rens dit op federaal niveau werd verplicht, al voor preventie en bewust-
    vention and awareness campaigns, and distribution of  makingscampagnes werden gelanceerd en voorafgaand aan de distribu-
    masks to the entire population, etc. Binding measures  tie van maskers aan de hele bevolking, enz. Bindende maatregelen die
    that the great majority of you have respected. Thank you!  de grote meerderheid van de bevolking heeft gerespecteerd. Bedankt!
    All this, however, has a huge cost for the public authorities  Al dit heeft echter enorme kosten met zich meegebracht voor de overheid
    and in particular the municipality. For the sake of transpa- en onze gemeente. In het belang van transparantie, omschrijft onze fi-
    rency, our alderman of finance gives you the detailed cost  nanciële wethouder u de gedetailleerde kosten in zijn artikel (pagina 59).
    in his article (page 59).
                             Dankzij contactopsporing en testen op COVID-19, die steeds belan-
    With tracing and testing becoming more and more  grijker worden en bovendien verplicht zijn voor sommige personen,
    important and mandatory for some people, I am quite  heb ik vertrouwen in de naderende start van o.a. onderwijs, sport,
    confident about all the returns this September. If we re- kunst en cultuur. Indien we de gezondheidsregels en aanbevelingen
    main respectful of health rules and recommendations: our  blijven respecteren: zullen onze kinderen een zo normaal mogelijk
    children will have as normal a school year as possible; our  schooljaar beleven; zullen onze sporters zich opnieuw kunnen uitleven
    athletes will once again be able to practice, and we will be  en ons laten verheugen; zullen onze culturele actoren en kunstenaars
    able to cheer them on; our cultural actors and our artists  eindelijk de mogelijkheid vinden om hun creativiteit uit te drukken en met
    will have the opportunity to express their art and share it  ons te delen. Cultuur, net als andere sectoren, lijdt nog vreselijk onder
    with us. Culture, like other sectors, still suffers terribly  de huidige omstandigheden. En wij op onze beurt door hun gedeeltelijke
    from the current situation, as do we with only partial and  en vertraagde werking. We willen hen ondersteunen. Ik nodig jullie dan
    slow access to it. We want to support it. I therefore keenly  ook uit om onze culturele actoren en hun programma te ontdekken in het
    invite you to discover our cultural actors and their program  dossier van deze Wolumag gewijd aan de start van het nieuwe culturele
    in the Wolumag dossier dedicated to the cultural return. seizoen.

    I wish you a return that is as normal and as peaceful as  Ik wens u een zo normaal en vreedzaam mogelijke heropstart. Zorg voor
    possible. Take care of yourself and others.   jezelf en anderen.

    Benoit Cerexhe                  Benoit Cerexhe
    Your Mayor                    Uw Burgemeester
   1   2   3   4   5   6   7   8   9