Page 4 - WOLUMAG-07-2020
P. 4

4   WOORD VAN DE BURGEMEESTER

    IT’S TIME TO CONSUME LOCAL             TIJD OM LOKAAL TE CONSUMEREN


    The COVID -19 crisis has considerably weakened our economic De COVID-19-crisis heeft ons economisch systeem aanzienlijk
    system. We are only at the beginning of a crisis that will affect all verzwakt. We staan pas aan het begin van een crisis die alle sectoren
    sectors of activity, particularly small local shops and SMEs. To zal treffen, met name de kleine buurtwinkels en de KMO’s. Om de
    lessen the impact on our local businesses, the municipality has impact op onze lokale bedrijven te verminderen, heeft de gemeente
    taken a number of important measures to help them get through een aantal belangrijke maatregelen genomen om hen door deze tur-
    this turbulent area. But we have to do even more. What if we bulente tijden te helpen. We moeten echter verder gaan. Wat als we
    turned these unprecedented times into an opportunity? We need van deze ongekende situatie een kans maken? We hebben onze lokale
    our local economic actors because they actively contribute to  economische actoren nodig: zij dragen actief bij tot de gezelligheid
    the conviviality of our neighbourhoods and to the social links  van onze wijken en tot de sociale banden tussen de bewoners, met
    between inhabitants, especially isolated people. Consuming local- name geïsoleerde mensen. Door lokaal te consumeren verkleinen we
    ly also reduces our environmental footprint. And our businesses ook onze ecologische voetafdruk. En onze bedrijven hebben ons meer
    need us more than ever, so let’s continue to show solidarity and dan ooit nodig. Laten we dus solidair blijven en prioriteit geven aan
    give priority to local shopping.          winkelen om de hoek.
    More than anything else, the facial mask saga has demonstra- De saga rond de mondmaskers heeft duidelijk de tekortkomingen van
    ted the dysfunctions of globalization. By mistakenly thinking, for de globalisering aangetoond. Door jarenlang ten onrechte te denken
    many years, that low-cost offshoring would be good for consu- dat goedkope delokalisatie goed zou zijn voor de consument, besef-
    mers, our countries realised that, in certain areas, this globalisa- fen we nu dat deze mondialisering van de markt op bepaalde gebieden
    tion of the market could harm our fellow citizens in a dangerous  onze medeburgers op een gevaarlijke manier zou kunnen schaden.
    way. A partial relocation of goods and products must be one of  Een gedeeltelijke herlokalisatie van goederen en producten moet een
    the lessons to be learned from this crisis.    van de lessen zijn die we uit deze crisis moeten trekken.
    For 2 months and (many) more: shops, restaurants, bars, mar- Gedurende (meer dan) 2 maanden bleven winkels, restaurants, bars,
    kets, cinemas, laundries, hairdressers, beauty salons, sports markten, bioscopen, wasserijen, kappers, schoonheidssalons, sport-
    clubs, cultural and community centres, etc. remained closed. In clubs, culturele en gemeenschapscentra, enz. gesloten. In sommige
    some sectors of activity, this is still the case. The loss of income sectoren is dit nog steeds het geval. De inkomstenderving bedraagt
    amounts to billions at the national level, millions at the muni- miljarden op nationaal niveau, miljoenen op gemeentelijk niveau.
    cipal level. Employees are economically unemployed if not laid Werknemers die economisch werkloos zijn, of zelfs ontslagen, be-
    off, business leaders and managers are uncertain about the fu- drijfsleiders en managers in onzekerheid over de toekomst, risico’s
    ture, bankruptcies are threatening, etc.: a whole economic model op faillissementen, enz. Ons economisch model houdt zijn adem in.
    is holding its breath.
                              Terwijl de federale regering en het Gewest steun toekenden aan de
    While aid to businesses and other economic players was granted handelaars en andere economische actoren, hield de gemeente het
    by the Federal Government and the Region, the municipality, er door middel van besluiten van de Raad daar niet bij. Sinds maart
    through decisions by the Council, did not stop there. Since  werd er een hele reeks maatregelen genomen om de plaatselijke
    March, a whole series of measures to help, accompany and  handelaars te helpen, te begeleiden en te ondersteunen. Zo heeft de
    support local traders have been taken. By way of example, the gemeente bijvoorbeeld de marktvergoedingen (tijdens de lockdown),
    municipality has: cancelled the fees charged at markets (during kermissen en beurzen geannuleerd; een “nul”-belasting op commer-
    the lockdown), fairs and exhibitions; maintained a «zero» tax on ciële activiteiten gehandhaafd; een totale korting gegeven op de huur,
    commercial activity; during the lockdown, granted a total rebate vergoedingen en kosten voor commerciële activiteiten in gemeente-
    for rent, fees and charges to commercial activities which occupy lijke ruimten die tijdens de lockdown gesloten bleven; gratis plexi-
    communal premises; installed plexiglass panels free of charge in glaspanelen geïnstalleerd in apotheken en in bandagistenwinkels op
    pharmacies and at bandagist shops within the municipal territory; het gemeentelijk grondgebied; een interactieve kaart van onze buur-
    created an interactive map of our local shops that offer take-away; twinkels gecreëerd die “meeneem”-diensten aanbieden; een tijdelijke
    granted a temporary extension of the terraces in the gastronomy uitbreiding van de terrassen in de horecasector toegekend, enz.
    sector, etc.
    Today, more than ever, consuming locally is helping our com- Vandaag, meer dan ooit, helpt lokaal winkelen de gemeenschap te
    munity survive. This is by no means an inward-looking atti- overleven. Dit is geenszins een terugplooiing op onszelf, maar nood-
    tude, but a necessary behaviour to preserve the well-being and  zakelijk om het welzijn en het samenleven in Sint-Pieters-Woluwe in
    living-together in Woluwe-Saint-Pierre. Buying close to home  stand te houden. Dicht bij huis kopen betekent ook dat we ons minder
    also means reducing our journeys and protecting our common  moeten verplaatsen en dat we ons gemeenschappelijk erfgoed, het
    heritage, the environment. In doing so, our money circulates  milieu, beschermen. Ons geld circuleert daarbij lokaal, draagt bij tot
    locally, contributes to the prosperity of our economic players  de welvaart van onze economische spelers en versterkt zo de veer-
    and thus strengthens the resilience of our territory.  kracht van ons grondgebied.
                              In ons speciaal dossier “lokale economie” vindt u de lijst met alle
    In our “local economy” special you will find the list of all the mea-
    sures taken by the municipality and those of all these businesses  maatregelen die de gemeente heeft genomen en die van alle onze
    in Woluwe-Saint-Pierre that are eager to welcome you.   handelaars die u graag terug zien komen.
                              En we maken van de gelegenheid gebruik om u ondanks de omstan-
    And we take this opportunity to wish you a pleasant holiday des-
    pite the circumstances. Take care of yourself and your loved ones.  digheden een prettige vakantie toe te wensen. Zorg voor uzelf en uw
                              geliefden.
    Antoine Bertrand,      Benoit Cerexhe,
    Alderman           Mayor         Antoine Bertrand,          Benoit Cerexhe,
    for Economic life                 Schepen voor            Burgemeester
                              Economisch leven
   1   2   3   4   5   6   7   8   9