Page 4 - WOLUMAG-05-2021
P. 4

4   WOORD VAN DE BURGEMEESTER    PROUD AND HAPPY TO BE                TROTS EN BLIJ OM GEVACCINEERD
    VACCINATED AT THE JOLI-BOIS             TE WORDEN IN HET MOOI-

    CENTRE                        BOSCENTRUM

    In Woluwe-Saint-Pierre, vaccination started on 15 March  In Sint-Pieters-Woluwe is de vaccinatie op 15 maart 2021 begon-
    2021. One and a half months have passed since our Joli- nen. Anderhalve maand is verstreken sinds ons vaccinatiecentrum
    Bois vaccination centre became a reference point in the fight  in Mooi-Bos een referentiepunt is geworden in de strijd tegen
    against COVID-19. The Woluwe-Saint-Pierre centre is the re- COVID-19. Het vaccinatiecentrum in Sint-Pieters-Woluwe is het
    sult of admirable daily collective work and is praised by all for  resultaat van een bewonderenswaardige dagelijkse collectieve
    the professionalism with which vaccination is carried out, as  inspanning en krijgt lof van alle kanten, zowel voor het professio-
    well as for the permanent benevolence shown by the teams.  nalisme waarmee er gevaccineerd wordt als voor de permanente
                               welwillendheid waarvan de teams blijk geven.
    When I think of the first assessment of the vaccination
    against COVID-19 at our Joli-Bois Centre, the wonderful feed- Als ik denk aan de eerste evaluatie van de vaccinatie tegen CO-
    back I receive every day from the people who have been vac- VID-19 in ons centrum in Mooi-Bos, denk ik meteen aan de gewel-
    cinated here comes to mind. If the setting up of the Centre  dige feedback die ik elke dag krijg van de mensen die hier gevac-
    in record time by our various municipal services was an im- cineerd zijn. Was de oprichting van het centrum in recordtijd door
    mense source of pride, its current management is equally so.  onze verschillende gemeentediensten al een bron van grote trots,
                               dan is het huidige beheer dat evenzeer.
    Thank you messages have been coming in by the hundreds
    over the last month and a half. This shows the tremendous  De dankbetuigingen zijn de afgelopen anderhalve maand met hon-
    work accomplished by the 120 or so people who have taken  derden binnengekomen. Hieruit blijkt het prachtige werk dat is ver-
    turns at the Centre since it opened. Receptionists, doctors,  richt door de ongeveer 120 mensen die sinds de opening in beurtrol
    nurses, municipal guards, security guards, volunteers, coor- in het centrum werken. Receptionisten, dokters, verplegers, ge-
    dinators, etc.: each of them has fulfilled his or her function.  meenschapswachten, bewakers, vrijwilligers, coördinatoren, enz.
    Each of them performed their duties in an admirable and dedi- Ieder van hen heeft zijn of haar functie op bewonderenswaardige
    cated manner, driven by the precious desire to overcome the  en toegewijde wijze vervuld, gedreven door dit kostbare verlangen
    virus, to save lives and to return to a “normal” life. Because  om het virus te overwinnen, levens te redden, terug te keren naar
    let’s not forget that vaccination is essentially about saving the  een “normaal” leven. Want laten we niet vergeten dat vaccinatie in
    lives of the elderly and the vulnerable. For all this, I would like  wezen gaat om het redden van het leven van ouderen en zwakkeren.
    to warmly thank all the people who make it possible to run the  Voor dit alles wil ik alle mensen die het vaccinatiecentrum moge-
    vaccination centre. Our centre is the reference for Brussels’  lijk maken, hartelijk danken! Ons centrum is de referentie voor de
    centres. You can be proud of yourselves.       Brusselse centra! Jullie kunnen trots zijn op jezelf.

    Regarding the figures, as you know, the centre depends on  Zoals u weet, is het vaccinatiecentrum afhankelijk van de aanvoer
    the supply of vaccines, which remains lower than the vacci- van vaccins, die lager blijft dan de dagelijkse vaccinatiecapaciteit
    nation capacity we could absorb per day. This explains why  die wij kunnen absorberen. Dit verklaart waarom het centrum aan-
    the centre initially opened 5 days a week, 8 hours a day for  vankelijk 5 dagen per week en 8 uur per dag open was gedurende
    the first three weeks. Since 5 April, the centre has opened 9  de eerste drie weken. Sinds 5 april is het centrum 9 uur per dag
    hours a day. At the time of writing, just under 20,000 people  open. Wanneer u deze regels leest, zullen hier iets minder dan
    have been vaccinated here. Knowing that the initial objective  20.000 mensen zijn gevaccineerd. Wetende dat de oorspronkelijke
    of the Federal Government and the COCOM was that a centre  doelstelling op federaal niveau en van de GGC erin bestond dat een
    like ours should be able to administer 30,000 vaccines per  centrum als het onze 30.000 vaccins per maand zou moeten kun-
    month, we are keeping our fingers crossed that vaccination  nen toedienen, duimen wij dat de vaccinatie in de komende dagen
    will accelerate considerably in the days and weeks to come.   en weken aanzienlijk zal versnellen.

    If I encourage you all to come and get vaccinated, it is be- Als ik u allen aanmoedig om u te laten vaccineren, dan is dat omdat
    cause, like you, I aspire to return to a “normal” life as soon  ik, net als u, ernaar streef om zo snel mogelijk weer een “normaal”
    as possible. There is a real sense of discontent in all layers of  leven te leiden. De frustratie in alle lagen van de bevolking is voel-
    the population, the good weather is almost here and vaccina- baar, het goede weer komt eraan en vaccinatie is op dit moment de
    tion is, at present, the only way to change things and hope to  enige manier om de zaken te veranderen en te hopen op een zomer
    live a summer with more freedom. In our nursing homes, the  met meer vrijheid. In onze rusthuizen sterven de ouderen niet meer
    elderly no longer die from COVID-19. Proof that vaccination  aan COVID-19. Het bewijs dat vaccineren zin heeft.
    makes sense.
                               Dames en heren, zorg goed voor uzelf en uw naasten. Voor alle
    Ladies and gentlemen, please take care of yourself and your  vragen over vaccinatie en ons centrum nodig ik u uit om de ge-
    loved ones. For any questions about vaccination and our  meentelijke Facebookpagina te volgen waar we in real time de
    centre, I invite you to follow the municipal Facebook page  nieuwe categorieën van personen publiceren voor wie vaccinatie
    where we publish the new categories of people to whom vac- openstaat, of om contact op te nemen met het Brusselse callcenter
    cination is open in real time, or to contact the Brussels Call  op 02/214.19.19.
    Centre on 02/214.19.19.
                               Benoit Cerexhe
    Benoit Cerexhe                    Uw Burgemeester
    Your Mayor
   1   2   3   4   5   6   7   8   9