Page 4 - WOLUMAG-12-2020
P. 4

4   WOORD VAN DE BURGEMEESTER


    LET’S CELEBRATE WITH                OPTIMISTISCH

    OPTIMISM                      VIEREN


    In this very special year of 2020, it seemed at first complicated,  Na dit zeer bijzondere jaar 2020 leek het ingewikkeld, zo niet onmoge-
    if not impossible, to wish you a warm holiday season. However,  lijk, om u fijne en gezellige feesten toe te wensen. Bij nader inzien is het
    on reflection, this is more than ever what I wish you. Although  echter wat ik u meer dan ooit toewens. Hoewel dit eindejaar onvermij-
    these festivities will inevitably be less sparkling, it is up to each  delijk minder sprankelend zal worden, is het aan ieder van ons om er
    of us to let it resonate positively in our hearts. We all need it,  iets positiefs van te maken. We hebben het allemaal nodig, ongetwijfeld
    more than ever.                  meer dan ooit.

    It was a historic year. Historic for unfortunate reasons that we  Het was een historisch jaar. Historisch om ongelukkige redenen die we
    would have done without. Nine months of health crisis, two  hadden kunnen missen als kiespijn. 9 maanden gezondheidscrisis, twee
    lockdowns, 15,000 deaths, lifestyles totally turned upside down,  lockdowns, meer dan 15 000 sterfgevallen, totaal verstoorde levens, een
    an economic crisis hanging over our heads, ... the COVID-19  economische crisis die over ons heen hangt, ... de COVID-19 pandemie
    pandemic made us live through a nightmare year 2020. Although  bezorgde ons een nachtmerriejaar 2020. Hoewel ik alles in het werk
    I did everything in my power to preserve a normal life in the mu- heb gesteld om het leven zo normaal mogelijk te laten verlopen in de
    nicipality as much as possible while ensuring the health secu- gemeente en tegelijkertijd de veiligheid en de gezondheid van iedereen
    rity of all (distribution of masks, organisation of solidarity, aid to  te garanderen (verdeling van mondmaskers, organisatie van de solidari-
    businesses, communication of permanent vigilance, continuity  teit, hulp aan bedrijven, communicatie van permanente waakzaamheid,
    of the municipal public service: administration, road services,  continuïteit van de gemeentelijke openbare dienst: administratiebalies,
    public cleanliness, kindergartens and schools), this crisis - with  wegendiensten, openbare netheid, werking van kinderdagverblijven en
    the American elections - will forever remain the major event of  scholen), zal deze crisis - samen met de Amerikaanse verkiezingen – dit
    the last 12 months.                jaar de belangrijkste gebeurtenis blijven.

    I must - we must - nevertheless remain positive. And with 2021  Ik moet - we moeten - echter positief blijven. En met het naderen van
    approaching, optimism may return, in dribs and drabs, with cau- 2021 kan het optimisme beetje bij beetje terugkomen, met de nodige
    tion (or should I say distancing?). The slowly flattening curve of  voorzichtigheid (of moet ik zeggen: met afstand?). De langzaam afvlak-
    the second wave is a first glimmer of hope. The announcement  kende curve van de tweede besmettingsgolf is een eerste sprankeltje
    of a vaccine whose initial results show a 90% or more success  hoop. De aankondiging van een vaccin met eerste resultaten die een
    rate forces us to believe in a medium-term solution.  succespercentage van meer dan 90% laten zien, laat ons geloven in een
                              oplossing op de middellange termijn.
    In any case, this is what I hope and wish for each and every
    one of you! So let’s take advantage of these winter celebrations  Dat is in ieder geval wat ik voor jullie hoop en wens! Laten we dus
    - with no market and no festivities for the health reasons you  van deze feesten - zonder kerstmarkt en zonder festiviteiten om de
    know - to think and reinvent ourselves, to get closer and sup- gezondheidsredenen die u kent – gebruik maken om na te denken en
    port us, to love us and tell us so. Let’s celebrate together at a  onszelf opnieuw uit te vinden, om dichter bij elkaar te komen en elkaar
    distance, in our local shops, by take-away, by video-conference,  te steunen, om van elkaar te houden en het elkaar te vertellen. Laten we
    live - when possible - in small groups or during a walk. Let’s  samen vieren op afstand, in onze lokale winkels, met een afhaalmaaltijd,
    decorate our houses outside, let’s put lights in our gardens and  per videoconferentie, live - indien mogelijk - in kleine groepen of tijdens
    on our balconies, let’s send each other cards, photos, letters, text  een wandeling. Laten we onze huizen buiten versieren, lichtjes in onze
    messages and emails to wish us the best, let’s phone each other  tuinen en op onze balkons, laten we elkaar kerstkaartjes, foto’s, brieven,
    as much as we like.                sms’jes en e-mails sturen om elkaar het beste te wensen, laten we elkaar
                              naar hartenlust bellen.
    To end, I would like to express my sympathy to all the people and
    families who have lost a loved one during this year. I am thinking  Tot slot wil ik mijn medeleven betuigen aan alle personen en families
    of the victims of COVID-19, women and men who left too quickly,  die dit jaar een geliefde hebben verloren. Ik denk aan de slachtoffers van
    too early and too often in solitude. I am also thinking of the loved  COVID-19, vrouwen en mannen die te snel, te vroeg en te vaak alleen
    ones of the victims who were unable to offer a real last goodbye,  vertrokken zijn! Ik denk ook aan de geliefden van de slachtoffers die niet
    which is so important to mourn.          in staat waren om een echt laatste afscheid te nemen, wat zo belangrijk
                              is om te rouwen.
    Ladies and gentlemen, thank you for the civic-mindedness,
    understanding, adaptation, generosity and resilience you have  Dames en heren, ik dank u voor de burgerzin, het begrip, de aanpassing,
    shown over the past nine months. I am extremely proud to be  de vrijgevigheid en de veerkracht die u de afgelopen negen maanden
    your Mayor. In strict compliance with the health measures that  heeft getoond. Ik ben erg trots om jullie Burgemeester te zijn. In strikte
    will be in place during the festive season, I invite you, as I will, to  overeenstemming met de gezondheidsmaatregelen die tijdens de fees-
    celebrate the end of the year 2020 with even more enthusiasm  tdagen zullen gelden, nodig ik u uit om het einde van het jaar 2020 met
    and sincerity than before!             nog meer enthousiasme en oprechtheid te vieren dan voorheen!

    Merry Christmas but above all HAPPY YEAR 2021   Vrolijk Kerstfeest maar vooral GELUKKIG NIEUWJAAR 2021
    Benoit Cerexhe, your Mayor             Benoit Cerexhe, uw Burgemeester
   1   2   3   4   5   6   7   8   9